શાળા/વર્ગખંડ અવલોકન પત્રક

(School/Teacher Observation Form)

 

 


Login
User  
Password  
 
BRP Registration Form
Forgot Password

દરેક BRC મિત્રોએ નવા જિલ્લા મુજબથી User Name માં BRC CODE થી લોગીન કરવું.
BRC મિત્રો User Name માં પોતાનો BRC Code અને Password માં BRC@123 આપી લોગીન કરી શકે છે.